Polityka Prywatności
https://wypozycz-mnie.com

Zam-Pol Marcin Ząbek
ul. Zofii Wallis 22
35-330 Rzeszów
NIP: 8133468611
REGON: 180971416

Polityka prywatności obowiązująca od 25.05.2018

Polityka Prywatności https://wypozycz-mnie.com

Postanowienia Ogólne:

1.1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://wypozycz-mnie.com (Polityka Prywatności).

1.2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Klienta Serwisu, bądź inną osobę wchodzącą na stronę internetową Sklepu, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów zrobionych na platformie https://wypozycz-mnie.com. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi.

1.3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z rejestracją konta Użytkownika lub zakupami w https://wypozycz-mnie.com jest Zam-Pol Marcin Ząbek, ul. Zofii Wallis 22, 35-330 Rzeszów NIP: 8133468611, REGON: 180971416.

1.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością https://wypozycz-mnie.com, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach ich archiwizacji.

1.5. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.6. Klienci mogą przeglądać asortyment sklepu internetowego https://wypozycz-mnie.com bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych, jednakże w celu złożenia zamówienia bądź rejestracji konta podanie danych osobowych wskazanych w pkt 2.1. jest obowiązkowe.

Zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych:

2.1. Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, a także nazwa firmy, NIP, adres – jeżeli Klientem jest przedsiębiorca.

2.2. Dane osobowe Klientów podawane w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów:

-kontaktowania się z Klientem w sprawie zamówień,

– obsługi konta Klienta, w tym procesu rejestracji,

– logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień,

– zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w ramach https://wypozycz-mnie.com,

– księgowych,

– organizowania dostawy produktów,

– rozpatrywania reklamacji,

– obsługi zwrotu zakupionego towaru,

– do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży

2.3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter https://wypozycz-mnie.com, bądź na swój numer telefonu informacje o promocjach lub akcjach rabatowych.

2.4. Podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

2.5. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

·identyfikację Klientów i pokazywania, że są zalogowani
·utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
·zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
·zapamiętanie danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
·dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
·tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
·personalizację przekazów marketingowych,
·zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

2.6. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

2.8. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania

b) czas wysłania odpowiedzi

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]

f) informacje o przeglądarce Użytkownika

g) informacje o adresie IP

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

2.9. Administrator bazy danych osobowych zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych:

– jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta lub

– gdy istnieje inna podstawa prawna, np. wynikająca z prawa finansowego, która będzie nakładała na Administratora obowiązek dalszego przetwarzania danych lub

– w przypadku Klientów, którzy robili zakupy w https://wypozycz-mnie.com ,do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych, tj. 10 lat.

Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że Administrator jest prawnie zobowiązany, aby dalej przetwarzać  dane Klienta, Klient zostanie o tym poinformowany.

Ochrona danych osobowych:

3.1. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

3.2. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w okresie posiadania przez Klienta Konta w serwisie https://wypozycz-mnie.com oraz na czas zrealizowania dostawy, wykorzystania uprawnień reklamacyjnych bądź na użytek ewentualnych postępowań sądowych.

3.2. Dostęp do danych osobowych ma jedynie Administrator, który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim, za wyjątkami opisanymi poniżej.

3.3. Administrator przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

3.4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności).

3.5. https://wypozycz-mnie.com może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia mu usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby https://wypozycz-mnie.com), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

3.6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Prawa i obowiązki Klienta:

4.1. Każdy Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz, z zastrzeżeniem pkt 2.9, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.  W celu realizacji tych uprawnień Klient może skontaktować się ze Administratorem bazy danych wysyłając e-mail na adres: info@https://wypozycz-mnie.com lub listownie na adres Sprzedawcy: Zam-Pol Marcin Ząbek, ul. Zofii Wallis 22, 35-330 Rzeszów.

4.2. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: info@https://wypozycz-mnie.com lub listownie na adres Sprzedawcy: Zam-Pol Marcin Ząbek, ul. Zofii Wallis 22, 35-330 Rzeszów i poinformować o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

4.3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4.4. Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki https://wypozycz-mnie.com wykorzystał dane osobowe Klienta. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 53 10 440

Fax +48 22 53 10 441

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl

Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

Polityka prywatności obowiązująca do 25.05.2018

Postanowienia Ogólne:

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego  oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.

7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

9. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.

10. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego
c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie
d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień

11. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Telefon/E-mail/Ulica/Numer domu/Kod pocztowy/Miejscowość/Nazwę firmy/NIP.

12. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:
a) Adres poczty e-mail

13. Podanie danych osobowych określonych w pkt powyższym niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia nie ma charakteru jednorazowego, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź.

14. Administrator umożliwia Klientowi składanie reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy poprzez formularze kontaktowe dostępne na podstronie sklepu. W celu obsługi procesów o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik powinien wprowadzić poprawne i obowiązkowo wymagane dane w celu dokonania odpowiedniego zgłoszenia. Dane podawane przez Użytkownika służą do obsługi odpowiednich procesów: reklamacyjnego lub czynności w ramach odstąpienia od umowy przez Klienta.

15. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: info@wypozycz-mnie.com lub listownie na adres Sprzedawcy:

Zam-Pol Marcin Ząbek
ul. Zofii Wallis 22
35-330 Rzeszów

Polityka cookies

1. Sklep internetowy https://wypozycz-mnie.com  wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

5. Sklep internetowy https://wypozycz-mnie.com  wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.

6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika
tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP
8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: info@https://wypozycz-mnie.com  lub poprzez numer telefonu: 605 106 515, 794 105 106.

3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.

5. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.

6. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.

7. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018 roku.